Professor Moreno will be taking part in the Eco-City Nhood conference in Poland. This is a conference focusing on sustainable urban development that will take place on October 9 and 10, 2023. The event aims to bring together experts and stakeholders to discuss innovative solutions for creating environmentally-friendly cities. On October 9, at a dinner-debate at the French Embassy in Poland, Prof Moreno will discuss sustainable city issues in the context of international and European debates and commitments. The following day, October 10, Carlos Moreno will give the keynote address at the Eco-Miasto conference, a leading organization dedicated to sustainable urban practices, with the title “Cities of the future at the service of citizens and the planet”.

Le professeur Moreno participera à la conférence Eco-City Nhood en Pologne. Il s’agit d’une conférence axée sur le développement urbain durable qui aura lieu les 9 et 10 octobre 2023. L’événement vise à rassembler des experts et des parties prenantes afin de discuter de solutions innovantes pour créer des villes respectueuses de l’environnement. Le 9 Octobre, dans le cadre d’un dîner-débat à l’ambassade de France en Pologne, Prof Moreno souhaite aborder les enjeux de la ville durable dans le contexte des débats et engagements au niveau international et au niveau européen. Le lendemain, 10 octobre, Carlos Moreno donnera le discours keynote à la conférence Eco-Miasto, une organisation de premier plan dédiée aux pratiques urbaines durables, avec comme intitulé “Les villes du futur au service des citoyens et de la planète”. 

Profesor Moreno weźmie udział w konferencji Eco-City Nhood w Polsce. Jest to konferencja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi miast, która odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2023 roku. Wydarzenie ma na celu zgromadzenie ekspertów i interesariuszy w celu omówienia innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia miast przyjaznych dla środowiska. 9 października, podczas kolacji-debaty w Ambasadzie Francji w Polsce, prof. Moreno omówi wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem miast w kontekście debat i zobowiązań na szczeblu międzynarodowym i europejskim. Następnego dnia, 10 października, Carlos Moreno wygłosi przemówienie inauguracyjne na konferencji Eco-Miasto, wiodącej organizacji zajmującej się zrównoważonymi praktykami miejskimi, pod tytułem “Miasta przyszłości w służbie obywateli i planety”.